• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
پایان پایگاه تابستانی

پایگاه تابستانی مدرسه سراج پس از 6 هفته فعالیت در رشته های مختلف مهارتی ، ورزشی ، درسی و هنری ، و برگزاری اردوهای متعدد خارج از مدرسه ، در پایان مرداد ماه به کار خود پایان داد .