• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
ورزش در سراج

 به همت جمعی از همکاران مدرسه سراج  ، با نزدیک شدن به آغاز پایگاه تابستانی ، دپارتمان ورزش مدرسه اولین جلسه ی خود را تشکیل داد .