• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
اردوی شب خوابی

دانش آموزان دوره 1 مدرسه سراج ، یک هفته قبل از شروع پایگاه تابستانی به مدرسه آمدند و با معلمان سال آینده خود یک شب را در مدرسه ماندند .