• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
افطاری همکاران

غروب سه شنبه جمعی از همکاران ، معلمان و هیئت مدیره محترم مدرسه سراج در میهمانی افطار گرد هم آمدند و همچنین دقایقی را به گفتگو پیرامون مدرسه اختصاص دادند  .