• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
جلسه ی دانش افزایی معلمان

دکتر محمد رضا سرکارآرانی از محققان و صاحب نظران حوزه ی آموزش و تربیت در هفته ی گذشته مهمان مدرسه سراج بودند و به بیان نکاتی در رابطه با شیوه های تربیتی و آموزشی در مدرسه سراج پرداختند .