• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
اردوی بازدید از چاپخانه

دانش آموزان کلاس دوم ، صبح چهارشنبه با حضور در چاپخانه ای به بازدید از مراحل تولید و چاپ کتاب پرداختند ، سپس آن ها به پارک نیاوران رفتند و ساعاتی را مشغول بازی شدند .