• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
پارک کش

دانش آموزان کلاس سوم روز پنجشنبه به پارک کش رفتند و ساعاتی را در کنار معلمان خود مشغول بازی شدند .