• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
اردوی قم

 

دانش آموزان مدرسه ی سراج همراه با پدران خود ، در سفری یک روزه به شهر قم سفر کردند و در صحن حرم حضرت معصومه (س) سرودی را که از قبل آماده کرده بودند ، اجرا کردند .