• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
اردوی کوه دارآباد


دانش آموزان کلاس اول ، صبح چهارشنبه به سمت کوه های دارآباد حرکت کردند و ساعاتی را به کوه نوردی و بازی پرداختند .