• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
روز دانش آموز


به مناسبت روز دانش آموز ، مصطفی رحماندوست ، شاعر و نویسنده ی کودکان در مدرسه ی سراج حضور پیدا کرد و برای بچه ها شعر و داستان خواند