• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
ماه عزای حضرت سیدالشهدا (ع)


با فرا رسیدن ماه عزای حضرت سیدالشهدا (ع) ، دانش آموزان مدرسه سراج ، هر روز ظهر در مراسم کوتاهی ، دقایقی را به عزاداری و سینه زنی اختصاص میدهند