• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
پایان پایگاه تابستانی

 

پایگاه تابستانی دبستان سراج پس از یک ماه فعالیت در زمینه های مختلف مهارتی ، پرورشی و ورزشی ، روز چهارشنبه هراه با جشن میلاد امام رضا (ع) به پایان رسید .