• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
بازدید از قنادی

دانش آموزان دوره 1 سراج ، صبح امروز از مراحل پخت شیرینی در یکی از قنادی های تهران بازدید کردند و در پایان هم کیک خوردند .