• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
اردوی تابستانی

 اردوی تابستانی دبستان سراج امروز پس از حدود دو ماه تعطیلی ، به صورت رسمی با حضور هر سه کلاس اول ، دوم و سوم آغاز شد .