• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
اولین اردوی کلاس دومی ها

دانش آموزان دوره  ی 2 مدرسه سراج در هفته ی گذشته همراه با معلمان سال جدید خود به سالن ورزشی رفتند و سپس ساعاتی را در پارک کِش مشغول بازی شدند .