• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
افطاری دوره 1

دانش آموزان دوره 1 سراج روز یکشنبه برای افطار همراه خانواده های خود به مدرسه آمدند و ساعاتی را پیش از افطار در کنار معلمان سال آینده ی خود بازی کردند .