• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
هم سفره ای

دانش آموزان دوره 2 مدرسه سراج روز شنبه برای افطار همراه با خانواده های خود به مدرسه آمدند و برای کمک به افراد بی بضاعت هدایایی را آماده کردند .