• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
دورهمی مردانه

 

دانش آموزان کلاس دوم همراه با پدران خود به اردوی دورهمی مردانه رفتند و ساعاتی را مشغول بازی و مسابقه شدند .