• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
تقدیر از معلمان


عصر روز چهارشنبه 22 اردیبهشت ، مدیر آموزش و پرورش منطقه 1 و جمعی از هیأت امنا و موسسین مدرسه سراج در مدرسه حضور پیدا کردند و طی جلسه ای از تلاش معلمان تقدیر شد .