• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
شب مانی در مدرسه

 دانش آموزان کلاس اول دوشنبه شب در مدرسه ماندند و همراه با معلمان خود مشغول بازی شدند.