• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
اردوی پیش دبستانی

دانش آموزان پیش دبستانی صبح روز دوشنبه به پارک کِش رفتند و علاوه بر بازی با وسایل کِشی ، بادبادک بازی نیز کردند .