• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
شب در مدرسه

دانش آموزان کلاس دوم چهارشنبه شب در مدرسه ماندند و همراه با دوستان و معلمان خود مشغول بازی و سرگرمی شدند .