• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
اردوی پیش دبستانی

دانش آموزان پیش دبستانی ، صبح دیروز به پارک رفتند و ساعاتی را کنار مربیان خود مشغول بازی شدند .