• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
بازدید از کتابخانه حسینیه ارشاد

دانش آموزان کلاس دوم ، صبح امروز پس از آماده کردن صبحانه برای دوستان خود ، برای بازدید از کتابخانه حسینیه ارشاد مدرسه را ترک کردند . آنها همچنین بعد از ظهر به پارک رفتند و ساعتی را بازی کردند .