• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
اردوی کوه های دارآباد

دانش آموزان کلاس اول صبح دیروز به کوه های دارآباد رفتند و ساعاتی را کوهنوردی کردند . همچنین آنها برای کلاس کاردستی و کلاس علوم سنگ های کوچکی را جمع آوری کردند