• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
دومین جلسه دوره فرزندپروری

دومین جلسه دوره فرزندپروری با موضوع محبت، روز پنجشنبه 94/9/26 برگزار خواهد شد.
این جلسه با حضور مادران گرامی ، ساعت 14 شروع خواهد شد و در آن جناب آقای دکتر بلوچ نژاد بحث قبلی را ادامه خواهند داد.