• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
طرح ذرّه بین

دانش آموزان پایه اول دبستان به غیر از آموزش خواندن و نوشتن نیاز به مهارت های دیگری در زبان آموزی دارند.

لذا اهمیت آن ما را برآن داشت تا در قالب طرحی دانش آموزان مهارت دقیق شنیدن و صحیح صحبت کردن را پیدا کنند.

در این طرح دانش آموزان با انتخاب موضوع و آموزش های لازم برای دوستانشان صحبت کردند.