• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
اردوی باغ پرندگان پایه اول دبستان

دانش آموزان پایه اول دبستان در روز شنبه 18 بهمن ماه ، اردوی علمی-تفریحی به باغ پرندگان تهران داشتند

آنان پس از بازدید از پرندگان (همراه با توضیحات دبیر علومشان) ، در پارک باغ پرندگان به بازی با لوازم پارک پرداختند

سپس به پارک لویزان رفته و ضمن صرف وعده ناهار در آنجا ، مشغول به بازی گروهی شدند

سپس بعد از گذراندن روزی شاد و پرخاطره به مدرسه بازگشتند

 

تصاویر بیشتر در بخش گالری سایت