• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
اردوی کوه دارآباد

دانش آموزان پایه اول دبستان در روز 10 دیماه به اردوی تفریحی کوه دارآباد رفتند و بعد از کوه نوردی به محل اسکان رسیده و در آنجا ضمت آتش بازی ، میان وعده ی خودرا درست کرده و خوردند

 سپس به سمت پارک کیش رفته و و بعد از بازی و خوردن ناهار در پارک ، به مدرسه بازگشتند

 

تصاویر بیشتر در بخش گالری سایت