• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
باز آمد بوی ماه مدرسه

 بالآخره انتظارمان به پایان رسید و عزیزانمان به مدرسه آمدند

امروز از ساعت 8:30 تا 11:30 در کنارهم بودیم و از باهم بودنمان لذت بردیم

 

تصاویر بیشتر