• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
جلسه عمومی دانش افزایی

جلسه ای عمومی با حضور تمامی خانواده های مدرسه سراج و با حضور جناب آقای دکتر کمن برگزار شد . در ابتدای جلسه توضیحاتی در رابطه با هنر در مدرسه سراج داده شد ، سپس دکتر کمن برای والدین سخنرانی کردند . و در آخر سرودی که دانش آموزان کلاس سوم و چهارم به صورت مشترک آماده کرده بودند ، اجرا شد .