• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
اولین جلسه ی اولیای پایه اول

ساعت ۱۷:۱۷ -->  شروع جلسه با آیاتی از قرآن کریم.

ساعت ۱۷:۲۲ -->  عرض خیرمقدم و بیان مقدمه توسط مدیریت محترم مدرسه ، جناب آقای نوری.

ساعت ۱۷:۲۴ -->  سخنرانی جناب آقای دکتر جمشیدیان با موضوع مسؤلیت پذیری کودکان.

ساعت ۱۸:۳۵ -->  سخنرانی جناب آقای نوری پیرامون رسالت های مدرسه و ارکان آن ، مسائل اجرایی انضباطی و معرفی سرپرست پایه اول.

ساعت ۱۹:۳۰ -->  بازدید از کلاس و تکمیل فرم توسط اولیا.

ساعت ۲۰:۰۰ -->  بازدید اولیا از امکانات مدرسه و پایان جلسه.