• مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
  • مؤسسه آموزشی سراج
اولین جلسه مادران پایه اول

ساعت 16:۱۷ -->  شروع جلسه با آیاتی از قرآن کریم.

ساعت 16:19 -->  عرض خیرمقدم و بیان اهمیت نقش مادر در تربیت توسط مدیریت محترم مدرسه ، جناب آقای نوری.

ساعت 16:۲۴ -->  سخنرانی جناب راد ، سرپرست پایه اولپیرامون مسائل آموزشی و برنامه روزهای آغازین سال تحصیلی.

ساعت 16:53 -->  سخنرانی جناب آقای چیذری ، مشاور آموزشی مدرسه در مورد طرح "برایم بخوان".

ساعت 17:30 -->  پاسخگویی به سوالات مادران ، ختم جلسه و پذیرایی.